( powrót )
KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1), dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Pana/Pani danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest Stowarzyszenie „Agro-Aves” z siedzibą w Gajewnikach, ul. Gajewniki 2, 98-220 Zduńska Wola, NIP 8291617027, REGON 731623583, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162638, tel. 43 656 91 88, email: biuro.agroaves@gmail.com, www.stajniagajewniki.pl.
2. Dane osobowe klientów oraz kontrahentów są przetwarzane w celu realizacji umów, a także w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest wszelka dokumentacja związana z realizacją wskazanego celu.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę :
trzecią, może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 5. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
6. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Administratora Danych.
7. Dane osobowe uczestników zawodów jeździeckich przetwarzane są w celu organizacji oraz przeprowadzenia zawodów jeździeckich, w tym zawodów organizowanych w ramach Polskiego Związku Jeździeckiego. Wskazane dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
8. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu publikacji zdjęć oraz filmów na stronie internetowej Administratora Danych oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Administratora Danych, tj. Facebook, Instagram oraz Twitter. Wskazana zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
9. Dane osobowe pracowników są przetwarzane w celu realizacji umowy o pracę, a także w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.
10. Dane wolontariuszy oraz praktykantów przetwarzane są w celu realizacji wolontariatu oraz praktyk na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.
11. Dane stażystów przetwarzane są w celi realizacji umowy o organizację stażu na postawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) oraz innymi przepisami szczególnymi.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, nie przysługuje Pani/Panu prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 2, 4, 5, 7-11 jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 2, 4, 5, 7-11 oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
16. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować do Administratora Danych lub Inspektora Ochrony Danych:
1) w formie pisemnej na adres – ul. Gajewniki 2, 98-220 Zduńska Wola,
2) telefonicznie pod numerem – 43 656 91 88,
3) mailowo na adres – biuro.agroaves@gmail.com.
17. Jeśli uznaje Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 606-950-000.